Vakantiehuizen met zwembad

Reserveringsvoorwaarden

 

 1. Definities.

Accommodatie: Accommodatie beschreven in het boekingsformulier.

Accommodatieverschaffer: de partij die de geboekte accommodatie feitelijk ter beschikking stelt en verder ter plaatse diensten regelt, zoals sleutelbezit, schoonmaak, onderhoud, enz. en ter plaatse betalingen ontvangt die door de huurder uit hoofde van de overeengekomen boeking verschuldigd zijn.

Boekingsagent:  de brief zelf, elke tussenpersoon of andere onafhankelijke organisatie die de administratieve verwerking van de boeking van de brief verzorgt en de betaling in ontvangst neemt.

Huurder: de persoon die op het boekingsformulier wordt genoemd en die de boeking maakt.

Huur: De totale huurprijs zoals vermeld in het boekingsformulier.

Reservering: De reservering van een vakantieverblijf, zoals beschreven in het reserveringsformulier.

BBoekingsformulier:  De overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

Letter: de in het boekingsformulier vermelde persoon (eigenaar) of onderneming die de boeking uitvoert en optreedt als vertegenwoordiger van de eigenaar.

 

 1. Toepassingsgebied.

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingsovereenkomsten tussen Verhuurder en Huurder.

 

 1. Vaststelling van een boekingsovereenkomst.

Een overeenkomst komt tot stand met inachtneming van deze Boekingsvoorwaarden, zodra de Huurder een boeking doet via internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij de Verhuurder of bij een andere Boekingsagent.

 

 1. Wijzigingen.

Wijzigingen in de boekingsovereenkomst en afwijkingen van deze algemene boekingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen Verhuurder of Boekingsagent en Huurder zijn overeengekomen. Voor zover wijzigingen leiden tot hogere of lagere kosten, dient de daaruit voortvloeiende wijziging van de huurprijs door partijen schriftelijk te worden overeengekomen.

 

 1. Betaling.

Boekingen kunnen worden gedaan via internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een boekingsagent. De aanbetaling zoals vermeld op het boekingsformulier moet binnen 3 werkdagen na de reservering door de boekingsagent worden ontvangen. Niet tijdige betaling kan leiden tot annulering van de reservering. Het resterende bedrag moet uiterlijk op de op het reserveringsformulier vermelde datum in het bezit zijn van de boekingsagent. Als deze betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de boekingsagent het recht de reservering te annuleren zonder de reeds gedane betalingen terug te betalen. Bij boekingen binnen vier weken voor de huurperiode moeten de huur en de eventuele aanbetaling volledig op het moment van de boeking worden voldaan. Aanbetalingen worden alleen terugbetaald als de boeking niet kan worden nagekomen door een oorzaak die te wijten is aan de Verhuurder of de boekingsagent.

 

 1. Prijzen.

De prijzen zijn vermeld per accommodatie per maand, per week of per dag. De Verhuurder behoudt zich het recht voor de boekingsprijs te wijzigen indien wijzigingen in verschuldigde heffingen, wisselkoersen en belastingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen aan de huurder in rekening worden gebracht als een netto bedrag zonder toeslagen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor typografische fouten in de prijslijst of webpublicaties. Indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na ontvangst van het boekingsformulier, heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden in dat geval aan de huurder terugbetaald.

 

 1. Ontbinding.

Het contract wordt ontbonden (de reservering wordt geannuleerd) indien de Huurder de bepalingen van punt 5 niet naleeft. Het voorschot zal in dit geval worden gebruikt ter dekking van de gemaakte kosten en de geleden schade, met name - maar niet uitsluitend - het verlies van voordelen. Andere oorzaken van beëindiging kunnen zijn het gebruik van de woning voor een ander doel dan waarvoor deze bestemd is, namelijk toeristische accommodatie en/of bewoning door meer personen dan toegestaan. In deze laatste twee gevallen wordt de aanbetaling ingehouden.

 

 1. Annulering.

De Huurder kan het huurcontract schriftelijk annuleren tot 40 dagen voor het begin van de huurperiode en de betaalde aanbetaling terugvorderen. In geval van annulering door de Huurder zal de volgende inhouding worden gedaan: indien de annulering tussen 41 en 20 dagen voor aankomst wordt meegedeeld, zal 50% worden ingehouden en indien de annulering tussen 21 en 0 dagen voor aankomst wordt meegedeeld, het geheel.

In geval van annulering wegens overmacht (oorlogen, natuurrampen, enz.) of wegens door de overheid afgekondigde beperkingen van het vrije verkeer, waardoor het genot of de uitvoering van de overeengekomen dienst werd verhinderd, zouden de betaalde bedragen volledig worden terugbetaald. 

 

 1. Verzekeringen.

De huurprijs is exclusief verzekeringen, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de huurprijs inclusief verzekeringen is en het soort verzekering wordt genoemd.

 

 1. Aansprakelijkheid van de brief.

In geen geval is de accommodatieverschaffer, de boekingsagent of Letter verantwoordelijk voor enige schade of waardevermindering en/of schade aan eigendommen van de huurder en zijn medebewoners veroorzaakt door onjuist gebruik van het gehuurde. Indien de huurder schade lijdt door gebreken aan het gehuurde, is iedere aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het bedrag van de huurprijs. Voor schade als gevolg van niet-nakoming door Verhuurder geldt de wettelijke schadevergoeding. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige andere schade.

 

 1. Aansprakelijkheid van de huurder.

Een huurder die voor of mede namens andere bewoners een accommodatie reserveert, is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en voor schade veroorzaakt door handelingen van hem en alle anderen die met hem in de gehuurde accommodatie aanwezig zijn. Een reservering geldt voor het aantal personen dat op het reserveringsformulier staat vermeld. De woning mag niet door meer personen worden bewoond dan op het boekingsformulier is aangegeven. Bewoning door een groter aantal personen kan leiden tot ontbinding van de boekingsovereenkomst en verlies van de aanbetaling. Reeds gedane betalingen worden in dat geval niet gerestitueerd en de huurder is de gehele huursom verschuldigd. Indien de huurder voornemens is meer dan het toegestane aantal personen in de gehuurde accommodatie te laten verblijven, dient de huurder voorafgaand aan de huurperiode een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen bij de accommodatieverschaffer. De accommodatieverschaffer heeft het recht een dergelijk verzoek te weigeren of een extra toeslag te verlangen. De huurder moet de accommodatie behandelen volgens algemeen aanvaarde normen.

 

 1. Storting.

De borgsom wordt bij aankomst, afhankelijk van het voor elke accommodatie vastgestelde bedrag, door middel van een afschrijving op een bankkaart gevraagd. Met het oog op een correcte controle van de verstrekte accommodatie zal de borg binnen 8 dagen na afloop van de verblijfsperiode worden terugbetaald. In geval van schade en/of verlies aan het gehuurde goed, en/of in geval van schuld van de huurder, wordt het totale schadebedrag in mindering gebracht op de waarborgsom. Indien de schade en/of verliezen in het gehuurde, of de schade geleden door de eigenaar en/of de logiesverstrekker het als waarborg gestorte bedrag overschrijden, dient de huurder het restant rechtstreeks aan de logiesverstrekker te betalen, waarbij deze uitdrukkelijk gemachtigd wordt door de huurder om het nodige geld van de als waarborg gestorte bankkaart af te halen. Breuken, verliezen en/of schade aan het gehuurde moeten onmiddellijk na het betreden van de accommodatie aan de logiesverlener worden meegedeeld en de schade moet worden vergoed, anders wordt aangenomen dat het gehuurde in goede staat is en dat de toestand ervan voor de huurder bevredigend is. Het bedrag van de borgsom kan ook worden ingehouden ter voldoening van eventueel aan de plaatselijke agent verschuldigde bedragen en als schadevergoeding voor een eventuele schending van deze voorwaarden.

 

 1. Duur van het verblijf, aankomst en vertrek.

De gebruikelijke aankomst- en vertrekdagen kunnen per locatie verschillen. Buiten het hoogseizoen is het over het algemeen mogelijk om elke dag van de week als aankomst- of vertrekdag te kiezen. Voor verhuur van minder dan een week is over het algemeen een dagtoeslag verschuldigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw boekingsagent of zelf een berekening maken op de website.

Het gehuurde op uw vakantiebestemming is over het algemeen beschikbaar voor bewoning tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Indien u verwacht na 19:00 uur aan te komen, dient u de sleutelhouder hiervan op de hoogte te stellen. Indien u later aankomt dan het vooraf aan de sleutelhouder gemelde tijdstip, is de accommodatieverschaffer gerechtigd eventuele extra kosten voor het overhandigen van de sleutels in rekening te brengen. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie voor 09:30 uur te verlaten. Doet u dit niet, dan hebben de accommodatieverschaffer en Letter het recht u schadevergoeding in rekening te brengen. U kunt hierdoor uw borgsom verliezen.

Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in behoorlijke staat achter te laten - dat wil zeggen: in het algemeen schoon. De voorwerpen in en rond de accommodatie dienen op hun oorspronkelijke plaats teruggezet te worden (zoals bij aankomst). Serviesgoed moet worden afgewassen en op de juiste plaats worden opgeborgen. De logiesverlener is bevoegd een eindcontrole uit te voeren. Indien de logiesverlener constateert dat een aantal zaken niet op hun plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet in algemeen schone staat is achtergelaten, is hij bevoegd de huurder extra kosten in rekening te brengen..

 

 1. Wijzigingen en annuleringen.

De huurder heeft het recht de overeengekomen prestaties op elk wezenlijk punt te wijzigen of te annuleren wegens gewichtige omstandigheden. Onder dwingende omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van dien aard zijn dat de logiesverlener in redelijkheid niet tot verdere nakoming van de overeenkomst gehouden kan worden. De logiesverlener kan de boeking annuleren in geval van overmacht, oorlog, stakingen en natuurrampen. In dat geval is de logiesverlener verplicht de reeds betaalde bedragen terug te betalen. De logiesverlener behoudt zich het recht voor de gehuurde woning om redenen van kwaliteitsgarantie door een gelijkwaardige woning te vervangen.

 

 1. Klachten.

Als u merkt dat er slecht wordt gemikt, moet u de aanbieder van de accommodatie of het agentschap/de plaatselijke reserveringsagent onmiddellijk bij binnenkomst op de hoogte stellen, om verdere problemen te voorkomen. Bij ernstige klachten ter plaatse dient u de aanbieder van de accommodatie onmiddellijk op de hoogte te stellen. Zo heeft de aanbieder van de accommodatie de gelegenheid om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Indien uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk en met redenen omkleed indienen in het kantoor van de plaatselijke agent, bij gebreke waarvan geen enkele aanspraak wordt toegestaan of in behandeling wordt genomen. De plaatselijke functionaris heeft een maand de tijd om een beslissing te nemen. Indien u naar een andere accommodatie overstapt of het gehuurde vooruit verlaat zonder de agent te raadplegen, verliest u alle rechten op restitutie.

 

 1. Schoonmaakkosten.

U kunt op de website en in de prijslijst zien of de schoonmaak van de woning is inbegrepen. Als de schoonmaak niet inbegrepen is, worden de kosten vermeld. De schoonmaakkosten worden samen met de huurprijs op het boekingsformulier vermeld. Deze kosten zijn over het algemeen te betalen aan de sleutelhouder op de dag van aankomst.

 

 1. Beddengoed en handdoeken.

Beddengoed en handdoeken zijn meestal niet bij de huurprijs inbegrepen. Om te controleren of dit het geval is, moet u de gegevens van de woning op het web bekijken. In sommige gevallen moet u na elke week van uw verblijf het beddengoed en de handdoeken omwisselen bij de receptie van de sleutelhouder.

 

 1. Extra faciliteiten.

In veel gevallen kunt u een extra bed, kinderbed, kinderstoel, box en dergelijke aanvragen, mits u dit bij de reservering aangeeft.

 

 1. Huisdieren.

De meeste eigenaren staan geen huisdieren toe. U mag alleen een huisdier in of rond de villa houden met de uitdrukkelijke toestemming van de accommodatieverschaffer die op de boekingsbevestiging staat vermeld. De accommodatieverschaffer kan extra verplichte eindschoonmaakkosten vragen.

 

 1. Bouwwerkzaamheden.

De huuraccommodaties zijn meestal privé-eigendommen van individuele eigenaren en liggen meestal in grote woonwijken. De accommodaties bevinden zich meestal niet in vakantieparken, zodat er af en toe bouwwerkzaamheden in de buurt kunnen plaatsvinden. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door huiseigenaren of aannemers en/of overheidsinstellingen, waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarover wij geen enkele controle kunnen uitoefenen. Noch de accommodatieverschaffer, noch de boekingsagent, noch Letter kunnen aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht van de accommodatieverschaffer plaatsvinden.

 

 1. Satelliet TV en kabel TV.

Wanneer in beschrijvingen wordt verwezen naar satelliettelevisie of kabel-tv, betekent dit niet automatisch dat de ontvangst alle zenders omvat. De veelal buitenlandse eigenaren hebben decoders die niet altijd geschikt zijn voor de ontvangst van alle internationale programma's.

 

 1. Water, elektriciteit en internet.

Onderbrekingen van de water- en elektriciteitsvoorziening en de internetverbinding zijn in sommige landen niet ongewoon. Om diverse redenen kunnen lokale en/of regionale overheden en/of bedrijven besluiten tot tijdelijke sluiting en/of vermindering van de distributie. Noch uw Accommodatieverschaffer, noch de Verhuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die door dergelijke omstandigheden ontstaat.

 

 1. Stroomverbruik.

Een verplichte toeslag kan soms in bepaalde seizoenen verschuldigd zijn voor woningen met verwarming en/of airconditioning. Voor meer gedetailleerde informatie en de te betalen bedragen kunt u de gegevens van de woning op internet raadplegen of contact opnemen met uw boekingsagent.

 

 1. Bevoegdheid en recht.

Onverminderd de wettelijke regels betreffende de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil dat tussen leverancier en opdrachtgever of cliënt ontstaat, worden beslecht door een bevoegde rechter in het land en de regio waar de Verhuurder is gevestigd. gedurende één maand nadat de Verhuurder zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, heeft de Huurder het recht te kiezen voor beslechting van het geschil door een volgens de wet of een internationaal verdrag bevoegde burgerlijke rechter. Verhuurder zal het door Huurder opgegeven adres tot nader order als juist beschouwen. Op elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is het internationale recht van toepassing.

Magic Javea