Vakantiehuizen met zwembad

JURIDISCH ADVIES

In overeenstemming met art. 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat de verantwoordelijke partij voor deze website is:

IDENTITEIT: “Magic Alquileres De Javea S.L.”

C.I.F / N.I.F.: B-54617261

ADRES: Avd. Juan Carlos I, 18, 03730 Javea (Alicante)

TELEFOON: 966 46 03 14

E-MAIL: info@magicjavea.com

REGISTRATIEGEGEVENS: Registro Mercantil de la provincia de Alicante, Tomo 3586,  Folio 134,  Sección 8ª, Hoja A-128950, I/A 1

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WWW.MAGICJAVEA.COM

1.- OBJECT.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna GCU), regelen de toegang en het gebruik van de website onder het domein www.magicjavea.com (hierna Website), eigendom van www.magicjavea.com (hereinafter Website), ownership of “MAGIC ALQUILERES DE JAVEA S.L.” (voortaan MAGIC ALQUILERES DE JAVEA), ter beschikking gesteld aan de gebruikers (hierna Gebruiker(s)).

Als u twijfels of vragen heeft over het gebruik van en de toegang tot de Website of de huidige GTU, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in de Juridische kennisgeving zijn gepubliceerd.

2.- IN OVEREENSTEMMING MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Het gebruik van de Website impliceert de volledige aanvaarding door de gebruiker ovan de GTU die op een bepaald moment van kracht is wanneer de gebruiker er toegang toe heeft. Indien u het niet eens bent met een van de hierin opgenomen voorwaarden, dient u derhalve af te zien van het gebruik van deze Website.

De Gebruiker moet daarom de GBV aandachtig lezen telkens hij/zij de Website wil gebruiken.

In elk geval behoudt MAGIC ALQUILERES DE JAVEA zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment de TOU te wijzigen. Ook behoudt MAGIC ALQUILERES DE JAVEA zich het recht voor de werking van de website op elk moment op te schorten, te staken of te beëindigen.

Onder "gebruik van de Website" wordt verstaan iedere Gebruiker die de Website bezoekt en doorbladert, ongeacht of hij/zij de registratieformulieren invult of niet.

3.- VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN.

Toegang tot de Website en/of de daarin opgenomen Inhoud houdt geen enkele garantie in met betrekking tot de geschiktheid van de Website en/of de daarin opgenomen Inhoud voor de bijzondere of specifieke doeleinden van de Gebruikers.

MAGIC ALQUILERES DE JAVEA kan aanvullende beperkingen en/of voorwaarden vaststellen voor het gebruik en/of de toegang tot de Website en/of de Inhoud, die in alle gevallen door de Gebruikers in acht moeten worden genomen.

3.1- Toegang en gebruik van de website.

Tenzij anders bepaald, is het gebruik van de Website gratis, onverminderd de kosten van aansluiting via het desbetreffende telecommunicatienetwerk dat door de Gebruiker is gecontracteerd.

De Gebruiker erkent dat hij/zij ouder is dan achttien jaar en is zich er tevens van bewust en aanvaardt vrijwillig en uitdrukkelijk dat het gebruik van de Website in ieder geval onder zijn/haar uitsluitende verantwoordelijkheid valt.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de AGV na te leven, evenals de speciale waarschuwingen of instructies op de Website, en steeds te handelen in overeenstemming met de wet, de goede gebruiken en de vereisten van goede trouw, waarbij hij zijn uiterste best doet rekening houdend met de aard en de overweging van de dienst waarvan hij gebruik maakt. Daartoe onthoudt u zich ervan de Website te gebruiken op een manier die de normale werking ervan, de goederen of rechten van MAGIC ALQUILERES DE JAVEA haar leveranciers, haar distributeurs, de rest van de Gebruikers of derden in het algemeen kan belemmeren, beschadigen of aantasten.

In het bijzonder, en zonder dat dit een beperking inhoudt van de verplichting die de Gebruiker in het algemeen op zich heeft genomen overeenkomstig de vorige paragraaf, verbindt de Gebruiker zich ertoe de Website te gebruiken:

a) Op of via de Website geen informatie of materiaal in te voeren, op te slaan of te verspreiden dat lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, xenofoob, pornografisch, ter ondersteuning van terrorisme, aanzettend tot geweld, discriminatie op grond van ras, geslacht, ideologie of godsdienst is of op enigerlei wijze in strijd is met de vorm, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, de eer, de persoonlijke levenssfeer of het imago van derden en, in het algemeen, met de geldende regelgeving.

b) via de Website geen computerprogramma's, gegevens, virussen, codes of andere elektronische of fysieke instrumenten of apparaten in te voeren, op te slaan of te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de Website, aan de diensten, aan de uitrusting, systemen of netwerken van MAGIC ALQUILERES DE JAVEA, van een gebruiker, van de leveranciers of distributeurs van MAGIC ALQUILERES DE JAVEA of in het algemeen van een derde partij, die de normale werking ervan kunnen wijzigen of verhinderen.

c) via de Website geen inhoud in te voeren, op te slaan of te verspreiden die inbreuk maakt op de regelgeving inzake intellectuele of industriële eigendom of op de rechten van derden, of in het algemeen enige inhoud die hij, overeenkomstig de wet, niet ter beschikking van derden mag stellen.

3.2- Toegang en gebruik van inhoud.

De Inhoud van de Website wordt aan de Gebruiker ter beschikking gesteld met informatie van zowel eigen bronnen als van derden.

MAGIC ALQUILERES DE JAVEA streeft ernaar dat de Inhoud van zo hoog mogelijke kwaliteit is en redelijk actueel, maar garandeert niet de bruikbaarheid, juistheid, volledigheid, relevantie en/of actualiteit van de Inhoud.

4.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN.

Door middel van deze AGV worden geen intellectuele of industriële eigendomsrechten op de Website of een van de samenstellende elementen ervan overgedragen, en het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden deze te reproduceren, te transformeren, te verspreiden, openbaar te maken, beschikbaar te stellen, te extraheren, te hergebruiken, door te sturen of te gebruiken met welk middel of volgens welk procedé dan ook, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of toegestaan door de eigenaar van de desbetreffende rechten.

De Gebruiker mag een tijdelijke privékopie van de Inhoud bekijken en verkrijgen voor uitsluitend persoonlijk en privégebruik op zijn computersystemen (software en hardware), op voorwaarde dat dit niet gebeurt met het oog op activiteiten van commerciële of professionele aard. De Gebruiker moet zich ervan onthouden de Inhoud te verkrijgen, of trachten deze te verkrijgen, met andere middelen of procedures dan die welke in elk geval voor dit doel ter beschikking zijn gesteld of zijn aangegeven, of die welke gewoonlijk op het internet worden gebruikt (voor zover deze laatste geen risico van beschadiging of onbruikbaarheid van de Website inhouden). De Gebruiker dient te allen tijde alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Website te respecteren die eigendom zijn van MAGIC ALQUILERES DE JAVEA of van derden.

5.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID.

5.1.- Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid voor het functioneren van de website.

MAGIC ALQUILERES DE JAVEA zal, voor zover er geen omstandigheden zijn die dit onmogelijk of moeilijk maken en zodra zij kennis krijgt van de fouten, verbrekingen en/of het niet bijwerken van de inhoud, alle taken uitvoeren die tot doel hebben de fouten te corrigeren, de communicatie te herstellen en/of de voornoemde inhoud bij te werken.

MAGIC ALQUILERES DE JAVEA garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de Website en de daarop aangeboden diensten of Inhoud, noch dat de inhoud van de Website actueel is, en is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die daaruit kan voortvloeien.

MAGIC ALQUILERES DE JAVEA garandeert evenmin de technische betrouwbaarheid van haar website, noch de toegang tot de verschillende pagina's, en is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor schade van welke aard dan ook die hierdoor kan ontstaan.

Bovendien aanvaardt, MAGIC ALQUILERES DE JAVEA geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of veiligheidsgebreken die het gevolg zijn van het gebruik door de gebruiker van een browser met een verouderde of onveilige versie van de browser of voor schade, fouten of onnauwkeurigheden die het gevolg zijn van het slecht functioneren van de browser.

Om het risico van de introductie van virussen op de website te beperken, maakt zij gebruik van virusdetectieprogramma's om alle inhoud die zij op de website introduceert te controleren. MAGIC ALQUILERES DE JAVEA dgarandeert echter niet de afwezigheid van virussen of andere elementen op de website die door derden die niets met MAGIC ALQUILERES DE JAVEA e maken hebben, worden ingevoerd en die wijzigingen kunnen veroorzaken in de fysieke of logische systemen van de gebruikers of in de elektronische documenten en bestanden die in hun systemen zijn opgeslagen. Bijgevolg is MAGIC ALQUILERES DE JAVEA in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de aanwezigheid van virussen of andere elementen die wijzigingen in de fysieke of logische systemen, elektronische documenten of bestanden van de gebruikers kunnen veroorzaken.

MAGIC ALQUILERES DE JAVEA neemt verschillende beschermingsmaatregelen om de Website, de verzamelde gegevens en de Inhoud te beschermen tegen computeraanvallen door derden. MAGIC ALQUILERES DE JAVEAgarandeert echter niet dat onbevoegde derden toegang hebben tot het soort gebruik of browsen van de Website door de Gebruiker of de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden waarin dit gebeurt. Bijgevolg is MAGIC ALQUILERES DE JAVEA in geen geval aansprakelijk voor schade die uit een dergelijke onbevoegde toegang kan voortvloeien.

MAGIC ALQUILERES DE JAVEA is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik dat gebruikers en/of derden kunnen maken van de Website of de Inhoud, noch voor de schade die daaruit kan voortvloeien.

5.2.- Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid voor de inhoud.

MAGIC ALQUILERES DE JAVEA bewerkt de op de website gepubliceerde Inhoud van derden niet en garandeert en is derhalve niet verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze Inhoud, noch voor de Inhoud die eigendom is van MAGIC ALQUILERES DE JAVEA. MAGIC ALQUILERES DE JAVEA is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit: (i) het gebrek aan rechtmatigheid, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de Inhoud die afkomstig is van derden en van henzelf; (ii) de ongeschiktheid voor enig doel en de teleurstelling van de door de Inhoud gewekte verwachtingen; (iii) beslissingen of handelingen die de gebruiker heeft genomen of vermeden door te vertrouwen op de informatie of gegevens die in de Inhoud zijn verstrekt of verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlies van winst of zakelijke kansen.

6.- HYPERLINKS.

Personen die hyperlinks willen leggen tussen hun webpagina en de Website moeten de volgende voorwaarden in acht nemen en naleven:

i) Voorafgaande toestemming is niet nodig wanneer de Hyperlink alleen toegang geeft tot de homepage van de Website, maar deze op geen enkele wijze mag weergeven. Voor elke andere vorm van Hyperlink is de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige schriftelijke toestemming van MAGIC ALQUILERES DE JAVEAvereist.

ii) De webpagina waarop de hyperlink is geplaatst, mag alleen datgene bevatten wat strikt noodzakelijk is om de bestemming van de hyperlink te identificeren.

iii) De webpagina waarop de hyperlink is aangebracht, mag geen informatie of inhoud bevatten die onwettig is, in strijd is met de goede zeden en de algemeen aanvaarde goede zeden en openbare orde, noch inhoud die in strijd is met de rechten van derden.

iv) MAGIC ALQUILERES DE JAVEA behoudt zich het recht voor hyperlinks naar de Website die niet over uitdrukkelijke voorafgaande toestemming beschikken te blokkeren, zelfs indien zij voldoen aan de bepalingen van dit punt van de Algemene Voorwaarden.

7.- MAATREGELEN IN GEVAL VAN NIET-NALEVING.

MAGIC ALQUILERES DE JAVEA behoudt zich het recht voor alle wettelijk beschikbare acties te ondernemen om de verantwoordelijkheden op te eisen die voortvloeien uit de schending van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden van de website door een gebruiker.

8.- GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Het nietig, ongeldig of onwerkzaam verklaren van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of de werkzaamheid van de overige clausules, die tussen de partijen bindend blijven.

9.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

Op deze TOU zijn de bepalingen van de Spaanse wet van toepassing.

Elk geschil met betrekking tot de voorwaarden voor gebruik en toegang tot deze website in dit document van de GTU van de website, onderwerpen de partijen, met uitdrukkelijke afstand van elke andere jurisdictie die overeenkomt met hen, tenzij anders bepaald door de wet, aan de rechtbanken van Denia.

10.- KENNISGEVING.

MAGIC ALQUILERES DE JAVEA wijst het in de juridische mededeling vermelde adres aan als contactadres.

Het e-mailadres dat de gebruiker tijdens het registratieproces op de website heeft opgegeven, wordt door MAGIC ALQUILERES DE JAVEA gebruikt voor het versturen van kennisgevingen aan de gebruiker.

De gebruiker is verplicht de in deze clausule bedoelde gegevens naar behoren bij te houden met het oog op de kennisgevingen.

Alle kennisgevingen van MAGIC ALQUILERES DE JAVEA aan de gebruiker worden als rechtsgeldig beschouwd indien zij met de gegevens en via de bovengenoemde middelen zijn gedaan. MAGIC ALQUILERES DE JAVEA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan ontstaan doordat de gebruiker zijn contactgegevens niet up-to-date houdt.

Magic Javea