Vakantiehuizen met zwembad

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD), organieke wet 3/2018 van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPDGDD), alsmede, voor zover dit niet in strijd is met voornoemde regelgeving, met organieke wet 15/1999, betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en de uitvoeringsverordeningen daarvan, en/of die welke deze in de toekomst kunnen vervangen of actualiseren.

Onze organisatie hecht veel belang aan de privacy van uw persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te verlenen en worden verwerkt op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze, waarbij een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door de tenuitvoerlegging van technische en organisatorische maatregelen.

In dit document willen wij u alle nodige informatie verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze organisatie op een transparante en eerlijke manier..

 

I.- GEGEVENSBEHEERDER

IDENTITEIT:MAGIC ALQUILERES DE JÁVEA S.L.

C.I.F. / N.I.F.: B-54617261

ADRES: Avd. Juan Carlos I, 18, 03730 Jávea (Alicante)

TELEFOON: 966 46 03 14

E-MAIL: info@magicjavea.com   

 

II.- ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

1.- De verstrekte persoonsgegevens worden niet doorgegeven, tenzij de specifieke verwerking daarin voorziet.

2.- Voor het contracteren van cloud computing-diensten en/of diensten voor het verzenden van e-mails, communicatie en andere gerelateerde IT-diensten kunnen eventueel persoonsgegevens worden verstrekt:

- Toegewezen aan IT-servicebedrijven die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd of,

- Doorgegeven aan IT-servicebedrijven buiten de EER in het kader van het Privacy Shield, zodat zij over adequate waarborgen beschikken om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen. U kunt meer informatie krijgen via deze link:https://www.privacyshield.gov/welcome

3.- Eventueel aan overheden en andere instanties wanneer dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.  

 

III.- RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens zullen wij u informeren over de rechtsgrondslag voor die verwerking.

 

IV.- RECHTEN

RECHT OP TOEGANG

Het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te vernemen of er al dan niet persoonsgegevens over de betrokkene worden verwerkt en, zo ja, het recht op toegang tot de persoonsgegevens en tot de volgende informatie de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de bewaartermijn of de criteria aan de hand waarvan deze termijn is vastgesteld, het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van de persoonsgegevens te verlangen of de verwerking van de persoonsgegevens betreffende de betrokkene te beperken of er bezwaar tegen te maken, het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (AEPD), het bestaan, in voorkomend geval, van geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van profilering, wanneer gegevens worden doorgegeven aan derde landen het recht op informatie over de toegepaste passende waarborgen.

RECHT OP CORRECTIE

Dit is het recht om de rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige gegevens aan te vullen. Er zij op gewezen dat u, door ons op enigerlei wijze persoonsgegevens te verstrekken, garandeert dat deze juist en nauwkeurig zijn en dat u zich ertoe verbindt ons in kennis te stellen van elke wijziging of aanpassing daarvan. Bijgevolg is elke schade als gevolg van de mededeling van foutieve, onjuiste of onvolledige informatie in de formulieren op de website uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betrokkene.

RECHT OP HERROEPING

Dit is het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist wanneer zij onder meer niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of anderszins worden verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt. Er zij op gewezen dat het wissen niet zal plaatsvinden wanneer de verwerking van persoonsgegevens onder meer noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor de formulering, uitoefening of verdediging van vorderingen.

RECHT OP BEPERKING

Dit is het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, wat betekent dat u ons in bepaalde gevallen kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten of ze langer te bewaren dan nodig is wanneer u ze misschien nodig hebt.

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Het is het recht om de toestemming die u hebt gegeven in te trekken door te markeren"Ik heb het privacybeleid gelezen en accepteer het." op elk moment en zoals gespecificeerd in de overeenkomstige sectie "Uitoefening van rechten" of in de specifieke verwerking van commerciële communicatie of Nieuwsbrief. Er zij op gewezen dat dit recht niet van kracht zal zijn indien, onder andere, de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting, de uitvoering en handhaving van een contractuele relatie, of voor de formulering, uitoefening of verdediging van vorderingen. Voorts heeft de intrekking van de toestemming geen terugwerkende kracht, d.w.z. zij heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

Dit is het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm te ontvangen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, mits: de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde of geautomatiseerde middelen.

RECHT VAN VERZET

Dit is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen.

HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken, kunt u contact met ons opnemen of heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (AEPD):

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

UITOEFENING VAN RECHTEN

U kunt uw rechten uitoefenen door een brief te sturen naar bovenstaand adres of door een e-mail te sturen naarinfo@magicjavea.comVoeg in beide gevallen een kopie van uw NIF/NIE/Paspoort of een soortgelijk document bij.

 

V.- VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

ALGEMENE BEPALINGEN

De voor elk van de specifieke verwerkingen gevraagde persoonsgegevens zijn adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, zodat wordt voldaan aan het beginsel van dataminimalisatie.

De in elk van de specifieke verwerkingen gevraagde persoonsgegevens zijn strikt noodzakelijk; een weigering om ze te verstrekken zou betekenen dat wij de gevraagde dienst niet kunnen leveren.

De in elk van de specifieke verwerkingen bedoelde mededelingen van persoonsgegevens zijn in sommige gevallen noodzakelijk voor de uitvoering en handhaving van een overeenkomst en in andere gevallen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke voor de verwerking van toepassing is.

CONTACTFORMULIER

Persoonsgegevens worden verwerkt om verzoeken om informatie, suggesties en klachten van gebruikers of klanten te kanaliseren.

De rechtsgrondslag die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert is de uitdrukkelijke toestemming door het aanvinken van "Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord".

De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van twee jaar vanaf het moment dat ze niet meer worden verwerkt, onverminderd de uitoefening van uw rechten als betrokkene.

COMMERCIËLE MEDEDELINGEN OF NIEUWSBRIEFFORMULIER

De persoonsgegevens worden verwerkt om de inschrijving op onze nieuwsbrief te beheren, met inbegrip van het verzenden van al dan niet gepersonaliseerde informatie over onze producten of diensten via verschillende middelen zoals telefoon, e-mail of SMS. Er zij op gewezen dat dit type gegevensverwerking gepaard kan gaan met de analyse van uw gebruikersprofiel om uw voorkeuren te bepalen en u zo informatie te kunnen sturen die beter op uw interesses is afgestemd.

U kunt zich als volgt afmelden voor dit type verwerking, afhankelijk van het gebruikte middel:

-       E-mail: Via de link hiertoe die u in elk van de elektronische mededelingen aantreft of via een soortgelijke procedure die in de commerciële communicatie wordt vermeld.

-      WhatsApp: Verzoek tot afmelding.

-      SMS: Verzoek om uitschrijving.

De rechtsgrondslag die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert is de uitdrukkelijke toestemming door het aanvinken van "Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord".

Indien WhatsApp wordt gebruikt, worden persoonlijke gegevens overgedragen aan WhatsApp Ireland Limited, dat gevestigd is in de EER.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt op de in deze paragraaf beschreven wijze.

RESERVERINGSFORMULIER

Persoonlijke gegevens worden verwerkt om online boekingen te beheren, uw betalingen te administreren, eventuele klachten of claims over de geleverde diensten te beheren, u te identificeren en uw wettelijke leeftijd voor het sluiten van een overeenkomst te valideren, alsmede voor en in voorkomend geval, de formulering, uitoefening of verdediging van claims.

De rechtsgrondslag die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming door het aanvinken van "Ik heb het privacybeleid gelezen en aanvaard".

De persoonsgegevens worden doorgegeven aan de staatsveiligheidsdiensten en -instanties in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en kunnen in sommige gevallen ook worden doorgegeven aan aanbieders van online betalingsdiensten.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt, tenzij ze moeten worden bewaard voor het onderhouden van de relatie tussen de partijen of voor de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

8:44 01/07/2019

Magic Javea